ორგანიზაციული სტრუქტურა

From LKWiki

Jump to: navigation, search

იმისათვის, რომ მომხმარებელს გავუაქტიუროთ და მან შეძლოს სათაოს, ამა თუ იმ ფილიალისა თუ ქვე-ფილიალის ხედვა, ეს უკანასკნელნი დამატებული უნდა იქნეს ბაზაში. მათ დასამატებლად უნდა შევიდეთ ზედა მენიუში - პარამეტრები / ორგანიზაციული სტრუქტურა.

LK0130.png

გამოსული ფანჯრის ქვედა მარცხენა მხარეს მდებარე დამატება|შეცვლა|წაშლის იკონებით ვასრულებთ სასურველ ოპერაციებს და მარჯვენა მხარეს ვაკეთებთ სათაოს, ფილიალებისა თუ ქვე-ფილიალების ჩამონათვალს.

LK0131.png

ახალი ფილიალის დამატების, ან უკვე დამატებულის შეცვლის დროს გამოდის ფანჯარა, რომელშიც უნდა ჩაიწეროს ფილიალის მონაცემები. სწორედ ამ ინფორმაციას იყენებს შემდეგ პროგრამა ხელშეკრულებების ფორმებში. რომელი ფილიალიდანაც იბეჭდება საბუთები, იმ ფილიალის რეკვიზიტები ეწერება ხელმომწერად.

LK0154.png

Personal tools