სესხის დაფარვის გრაფიკის ტიპები

From LKWiki

Jump to: navigation, search

სესხის დაფარვის (ამორტიზაციის) გრაფიკი ალბათ ყველაზე სპეციფიური და რთული ნაწილია, რომელიც სესხების აღრიცხვის სისტემას შეიძლება გააჩნდეს. ავტომატურად აგებული გრაფიკი შეიძლება ბოლომდე ვერ მოერგოს კლიენტის საჭიროებას, ხოლო გრაფიკების ხელით აგება კი ზედმეტად არაკომფორტულია, თანაბარი გადახდების გრაფიკი ვერ იქნება თანაბარ გადახდებად განაწილებული, თუ მასში დასვენების დღეებსა და დღესასწაულებს გავითვალისწინებთ, მსესხებლებს ურჩევნიათ, რომ გრაფიკში დამრგვალებული თანხები ეწეროს, რათა თეთრები და ცენტები არ დაიმახსოვრონ, ორგანიზაციის ბუღალტერს კი ურჩევნია ყველაფერი 0.01 ლარის სიზუსტით იყოს აღრიცხული და ა. შ.

ამ სიტუაციიდან ერთადერთი გამოსავალია, რომ პროგრამას ვასწავლოთ ყველა შესაძლო ვარიანტი, გავხადოთ ოპციები არჩევადი და ამასთან შევინარჩუნოთ მათი გამოყენების მარტივი ინტერფეისი. საკმაოდ რთული ამოცანაა, თუმცა არა შეუძლებელი.

Contents

ავტომატური გრაფიკების ტიპები

LoanKeeper იცნობს გრაფიკის 4 წინასწარ განსაზღვრულ ტიპს, ანუ ავტომატურ გრაფიკებს. ესენია:

  • თანაბარი გადახდები (ანუიტეტი - Annuity)
  • თანაბარი ძირითადი თანხები (წრფივი - Linear)
  • მხოლოდ პერიოდის ბოლოს დაფარვა (Bullet)
  • პერიოდის განმავლობაში პროცენტი და პერიოდის ბოლოს დაფარვა (Balloon)

თანაბარი დაფარვების გრაფიკი ათანაბრებს ყოველ გადახდაზე დასაფარ ჯამურ თანხას (ძირითადს + პროცენტი). ქვემოთ მოყვანილია ასეთი გრაფიკის მარტივი მაგალითი.

თანაბარი დაფარვების გრაფიკის მაგალითი
თარიღი გაცემა ძირითადის დაფარვა პროცენტის დაფარვა სულ დაფარვა მიმდინარე ბალანსი
01/01/2007 1000.00 0 0 0 1000.00
01/02/2007 0 191.75 20.38 212.13 808.25
01/03/2007 0 195.66 16.47 212.13 612.59
01/04/2007 0 200.85 11.28 212.13 411.74
01/05/2007 0 203.74 8.39 212.13 208.00
01/06/2007 0 208.00 4.10 212.10 0

ამ შემთხვევაში სირთულეს ვაწყდებით, როდესაც ვიყენებთ ყოველდღიური დარიცხვის მეთოდს. ფინანსური ფორმულები, ონლაინ ფინანსური კალკულატორები და სესხის კალკულატორები, როგორც წესი არ ითვალისწინებენ თვეში დღეების რაოდენობის ფაქტორს. მათი საშუალებით შეიძლება გამოთვლილი იქნას ანუიტეტის მიახლოებითი თანხა, ხოლო პერიოდის განმავლობაში დაგროვილი მცირე სხვაობები გასწორდეს სესხის დაფარვის ბოლო დღეს. ამ შემთხვევაში აბსოლუტური სიზუსტის მიღწევა შეუძლებელი ხდება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გვინდა გრაფიკი გავხადოთ უფრო კომფორტული და მასში ამოვიღოთ დასვენების დღეები. ეს საბოლოო ჯამში იწვევს იმას, რომ მსესხებელი, რომელიც დაფარვის დღეს კომპანიის ოფისში მოდის, აღმოაჩენს, რომ მას დაერიცხა გრაფიკში მითითებული თანხიდან განსხვავებული თანხა.

გამოსავალი არის ისეთი მექანიზმის შემუშავება, რომელიც გაითვალისწინებს:

ა) თვეში დღეების განსხვავებულ რაოდენობას
ბ) კვირის დღეებს, თვის დღეებს, დასვენების თარიღებს და დღესასწაულებს
გ) შეეძლება დასაფარი თანხის დამრგვალება

და ამ სამი ფაქტორის გათვალისწინების შემდეგაც კი მოგცემს ყოველ გადახდაზე ზუსტად ერთსა და იმავე დასაფარ თანხას.

მაგალითად, ნებისმიერი ონლაინ სესხის კალკულატორი გეტყვით, რომ 100,000 დოლარის სესხი, 8% წლიური კლებადი ბალანსი, 360-თვიანი ვადით, ყოველთვიური გადახდებით, მოითხოვს დაახლოებით თვეში $733.76 გადახდას.

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არ გავართულებთ ამოცანას და ამ გრაფიკში არ გადავანაცვლებთ დღესასწაულებს და დასვენების დღეებს, სესხის ვადის გასვლის შემდეგ, ანუ ბოლო დაფარვაზე ცდომილება მიაღწევს დაახლოებით $370. ანალოგიურ სიტუაციაში LoanKeeper გვეტყვის, რომ ყოველთვიურად უნდა მოხდეს $733.34 გადახდა, რაც გამოიწვევს იმას, რომ სესხის ვადის ბოლოს ცდომილება მხოლოდ $1.6-ს მიაღწევს და ეს ცდომილებაც მხოლოდ 0.01 დამრგვალებებით იქნება გამოწვეული.

Thus LoanKeeper claims to have world's most precise and unique calculation method, which builds perfect annuity schedules, while still allowing to use unequal installment periods, maintain exact daily accrued interest and have equalize total payments.

Annuity payments are currently used widely all over MFI-s. It creates great comfort for a borrower to have equal due amounts during the whole loan period.

The combination of annuity schedule with and rounding precision "0" (number of digits after decimal separator = 0) creates an ideal repayment grid for both MFI and borrower. Below is example of such combination.

Annuity schedule + Rounding Precision "0"
თარიღი გაცემა ძირითადის დაფარვა პროცენტის დაფარვა სულ დაფარვა მიმდინარე ბალანსი
01/01/2007 1000.00 0 0 0 1000.00
01/02/2007 0 191.62 20.38 212.00 808.25
01/03/2007 0 197.12 14.88 212.00 612.59
01/04/2007 0 199.54 12.46 212.00 411.74
01/05/2007 0 203.88 8.12 212.00 208.00
01/06/2007 0 207.84 4.23 212.07 0

Constant principal (linear) repayment schedule simply devides loan amount on number of installments to calculate monthly principal payment. In this case no other limitations apply.

Example of linear schedule
თარიღი გაცემა ძირითადის დაფარვა პროცენტის დაფარვა სულ დაფარვა მიმდინარე ბალანსი
01/01/2007 1000.00 0 0 0 1000.00
01/02/2007 0 200.00 20.38 220.38 808.25
01/03/2007 0 200.00 14.73 214.73 612.59
01/04/2007 0 200.00 12.23 212.23 411.74
01/05/2007 0 200.00 7.89 207.89 208.00
01/06/2007 0 200.00 4.08 204.08 0

Balloon repayment schedule implies interest-only payments for the whole period. Principal is fully repaid at the end of the period.

Example of balloon schedule
თარიღი გაცემა ძირითადის დაფარვა პროცენტის დაფარვა სულ დაფარვა მიმდინარე ბალანსი
01/01/2007 1000.00 0 0 0 1000.00
01/02/2007 0 0 20.38 20.38 1000.00
01/03/2007 0 0 18.41 18.41 1000.00
01/04/2007 0 0 20.38 20.38 1000.00
01/05/2007 0 0 19.73 19.73 1000.00
01/06/2007 0 1000.00 20.38 1020.38 0

Bullet repayment schedule means total loan repayment at the end of the period. Both principal and interest. No other repayment between disbursement and repayment is required.

Example of bullet schedule
თარიღი გაცემა ძირითადის დაფარვა პროცენტის დაფარვა სულ დაფარვა მიმდინარე ბალანსი
01/01/2007 1000.00 0 0 0 1000.00
01/06/2007 0 1000.00 99.94 1099.94 0

Grace Periods

Grace periods can be applied to both, principal or interest repayments (though usually used for principal). Below come the examples.

An annuity schedule with 2 principal grace periods
თარიღი გაცემა ძირითადის დაფარვა პროცენტის დაფარვა სულ დაფარვა მიმდინარე ბალანსი
01/01/2007 1000.00 0 0 0 1000.00
01/02/2007 0 0 20.38 20.38 1000.00
01/03/2007 0 0 18.41 18.41 1000.00
01/04/2007 0 326.48 20.38 346.86 673.52
01/05/2007 0 333.58 13.28 346.86 339.94
01/06/2007 0 339.94 6.93 346.87 0
An annuity schedule with 2 principal and 1 interest grace periods
თარიღი გაცემა ძირითადის დაფარვა პროცენტის დაფარვა სულ დაფარვა მიმდინარე ბალანსი
01/01/2007 1000.00 0 0 0 1000.00
01/02/2007 0 0 0 0 1000.00
01/03/2007 0 0 38.79 38.79 1000.00
01/04/2007 0 326.48 20.38 346.86 673.52
01/05/2007 0 333.58 13.28 346.86 339.94
01/06/2007 0 339.94 6.93 346.87 0

Empty repayment in February is shown here for demonstration purpose only - in real schedule there will be only 4 installments.

A linear schedule with 1 interest grace period only
თარიღი გაცემა ძირითადის დაფარვა პროცენტის დაფარვა სულ დაფარვა მიმდინარე ბალანსი
01/01/2007 1000.00 0 0 0 1000.00
01/02/2007 0 200.00 0 200.00 800.00
01/03/2007 0 200.00 35.11 235.11 600.00
01/04/2007 0 200.00 12.23 212.23 400.00
01/05/2007 0 200.00 7.89 207.89 200.00
01/06/2007 0 200.00 4.08 204.08 0

Several limitations apply here to the usage of grace periods

  • When building an annuity schedule, Grace period on interest (GPI) can not equal or exceed grace period on principal (GPP). Such schedule is impossible to exist;
  • The above case is neither recommended for other schedule types, though still possible to be built;
  • Also, of course, none of grace periods can exceed loan term.

LoanKeeper will automatically restrict mentioned combinations.

Please note that LoanKeeper always states grace periods in number of periods. E. g. if a loan term is 12 months of weekly payments, 1 grace period = 1 week, not 1 month.

გადახდის სიხშირე

რიცხვების და პერიოდების კომბინაციით პროგრამა გაძლევთ შეუზღუდავ შესაძლებლობას, რომ დააწესოთ გადახდის ნებისმიერი სიხშირე. მაგალითად: ყოველ 5 დღეში, ყოველ 3 კვირაში ან ყოველ 1 თვეში.

Holidays

When not considered, holidays may cause many troubles in a loan repayment schedule. If a planned installment comes on a holiday, an overdues occur, penalties are being charged and the borrowers' credit histories are spoiled.

LoanKeeper manages 3 types of undesired dates

  • holidays
  • weekdays
  • month dates

Holidays are usually recurring, so they are being entered beforehand for many years ahead and are managed separately. Once a holiday is registered, it is being skipped automatically for every schedule you build in LoanKeeper. You can only choose skip direction.

As for weekdays and month dates, they can be managed product-wide or even loan-wide. For example, when registering a new loan, you can select to skip Saturdays and Wednesdays in final repayment schedule, or for example, forbid LoanKeeper from planning installments between 22-31 dates of every months.

The mentioned mechanism is a very comfortable tool for distributing a repayment payload of your MFI. Special payload figures will report, which days of week/month are most loaded with upcoming repayments of borrowers and you then just easily configure your loan products for skipping the corresponding days.

გადახდების დამრგვალება

ჯამურად გადასახდელი თანხა (ძირითადს + პროცენტი) შეიძლება დამრგვალდეს მეასედის, მეათედის ან მთელი რიცხვის სიზუსტით. დამრგვალების შემთხვევაშიც კი საკუთრივ ძირითადის და პროცენტის თანხები ინარჩუნებენ მეასედის სიზუსტეს, ხოლო მათი ჯამი კი შეიძლება შეადგენდეს მთელ რიცხვს. ასეთი თანხის დამახსოვრება ძალიან კომფორტულია მსესხებლისათვის და ამასთანავე, არ მოქმედებს დღიურად დარიცხული პროცენტის დათვლის სიზუსტეზე.


დამრგვალებული გრაფიკის ნიმუში

Manual Schedule Mode

There still can be cases, when all preset schedule types appear not to be enough. This can happen while building an uneven, seasonal or borrower-oriented custom schedules. For these cases there is a manual mode for building custom schedules.

The manual mode is supported in both - "new loan" and "loan reschedule" procedures. You just need to select a date, state desired amounts and add payments one by one. Interest will be calculated automatically, if you have chosen a daily accrual method. For cash method loans, interest can be entered in both ways - manually or automatically.

If needed holidays, week days and month dates can be skipped also. This is done by pressing a single button "Adjust" after finishing building the schedule.

სესხის კალკულატორი

ყველა ზემოთ აღნიშნული პარამეტრის ტესტირება და გამოცდა შესაძლებელია LoanKeeper-ში არსებული სესხის კალკულატორის მეშვეობით. All above-mentioned features (except manual mode) can be easily tested on a built-in Loan Calculator.

გარეშე ლინკები

სტატიები ვიკიპედიაში

Personal tools